ต้องการรับบริจาค : ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/08/2554
  
โรงเรียนเมตตาจิตต เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนเพียง 82 คน ซึ่งงบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการนำมาบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวตอร์ซึ่งนับว่าเป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ เนื่องจากทางโรงเรียนขาดชุดแคลนชุดคองพิวเตอร์ที่จะนำมาสอนให้แก่นักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ชุดคอมพิวเตอร์จากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการทำบุญทุกท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาแวะเข้ามาเยียมชมเว็ปไซต์ของโรงเรียนของเรา
นันทลี วงษ์นาคเพ็ชร์ 0806501990