ต้องการรับบริจาค : ห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
15/05/2554
  
โรงเรียนไม่มีห้องสมุด จำต้องใช้ห้องเรียนจัดเป็นห้องสมุดให้ นร.ได้ศึกษาค้นคว้า
นายเดชา จันดาบุตร 086-4293019,084-8323060