บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางปิยมาภรณ์ นิลสินธิ
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก เคมี
นางณะระยอง เจดีย์ยอด
ครูผู้ช่วย
ครุศาสาตร์บัณฑิต (ค.บ.) เอกการประถมศึกษา
นางณะระยอง เจดีย์ยอด
ครูผู้ช่วย
นายชัยนิวรรณ์ พนาสมบูรณ์ผล
ครูอัตราจ้าง
ศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) เอกสังคมศาสตร์
นางสาวแยดี ปานประดับเลิศ
ครูพี่เลี้ยง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายโซวา ไพรแก้วมณี
-
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ศ.ศบ.