ต้องการรับบริจาค : อุปกรณ์กีฬา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/08/2554
  
เนื่องจากโรงเรียนเมตตาจิตต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลสระลงเรือ ประจำปี 2554 แต่โรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาจำนวนมากที่จะใช้ในการแข่งขัน เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงขอเรียนมายังผู้ใจบุญทุกท่านที่มีความประสงค์ต้องการทำบุญให้แก่โรงเรียนมา ณ ที่นี้
ครูนันทลี วงษ์นาคเพ็ชร์ 0806501990