ต้องการรับบริจาค : ข้าวสารสำหรับนักเรียนพักนอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
31/03/2555
  
เรียนท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ขณะนี้ทางโรงเรียนประสบภาวะขาดแคลนข้าวสารสำหรับนักเรียนพักนอน จำนวน 33 คน ผู้ใดมีโอกาส มัศรัทธา มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ที่สามารถช่วยเหลือได้ ก็ขอเรียนเชิญ

ขอขอบคุณล้วงหน้วครับ
0811805882 055560145