ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์, แทบเลต

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/06/2556
  
กราบเรียน ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน
กระผมนายวันชัย ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างพอก ขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตเมตตา ได้โปรดอนุเคราะห์บริจาคคอมพิวเตอร์ หรือแทบเลต แล้วแต่จะเมตตาให้กับทางโรงเรียนเพื่อช่วยเสริมสร้างปัญญาให้กับเด็กในชนบทยากจน ตามความเหมาะสม เพราะโรงเรียนบ้านสร้างพอกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก ป.2-6 เลย และโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านชนบทยากจนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อหาให้กับนักเรียน "นักเรียน 1 คนก็เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติเขาควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วประเทศ" ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์ที่กระผม ผอ.วันชัย ธรรมวิเศษ 089-7101332 อีเมล์ [email protected] กระผมขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันดีงามของท่านแทนนักเรียน 56 ชีวิตของโรงเรียนบ้านสร้างพอกด้วยครับ......วันชัย ธ. 18 มิ.ย.56

วันชัย ธ. 089-7101332