ประวัติ

โรงเรียนบ้านสร้างพอก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2493
เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านนาฮี ใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียนโดย นายอดุลย์ ผานิบุศย์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองหนองคาย ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนและมีนายเบ้า รัตนติสร้อย เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 35 คน
ปัจจุบัน มีนักเรียน 61 คน ครู 5 คน(ข้อมูล ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2555) ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายวันชัย ธรรมวิเศษ โทรฯ 089-7101332 สภาพแวดล้อมบ้านสร้างพอก เป็นหมู่บ้านชนบทยากจน ลักษณะชุมชนขนาดเล็ก มีครัวเรือน 165 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 652 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเป็นบ้านที่อยู่อาศัย ทุ่งนาและป่าละเมาะ ชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพทำนา นับถือศาสนาพุทธ บุญประจำปีของหมู่บ้าน ได้แก่ บุญมหาชาติแห่พระเวชสันดร บุญบั้งไฟ ประเพณีแห่นางเทียม ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีความรู้ จบการศึกษาในระดับ ชั้นป. 6 รายได้โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 10,000 บาทต่อปี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างพอก มีความรู้ ความสามารถตามเป้าหมายหลักสูตรและเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีวินัยในตนเอง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของชุมชนและการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น”

คำขวัญ

คำขวัญประจำโรงเรียน
“เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส”

พันธกิจ

พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกสาระการเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ฝึกปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
6. สนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. พัฒนากิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในตนเองของผู้เรียน
9. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาวิชาชีพเต็มตามศักยภาพ

เป้าหมาย

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านทักษะกระบวนการ ในการคิดการสร้างปัญญา และทักษะการดำเนินชีวิตด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาชุมชน และใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากร
ธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
8. บุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

อักษรย่อ

ส.พ.

เพลง

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านสร้างพอก (รังสรรค์ กุลาสา : ผู้ประพันธ์)
*โรงเรียน ของเรา ชาวบ้านสร้างพอก เราขอบอก ภูมิใจ ในมาตรฐาน เยาวชน ทุกคนศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน ต่างสมานไมตรี สีน้ำเงิน และขาวพราวตาน่ามอง กลุ่มสองห้องกีฬา เชิดหน้าเป็นศรี คุณธรรม น้อมนำในดวงฤดี เทคโนโลยี นี่แหละคือหัวใจ
เรียน สร้างพอกเราเรียน เราต้องพรากเพียร ก่อนจะสายเกินไป ยา เสพติดห่างไกลประโยชน์ อันใด สิ่งชั่วร้ายไม่เอา เกิดเป็นไทย อย่าให้ต้องมาอับเฉา สิ่ง มึน เมา อย่าให้ มันเข้าทำลาย
โรงเรียน เชี่ยวชาญสอนอ่าน เขียนออก ชาวสร้างพอก ยืนตรง ธงชาติไสว สามัคคี ภักดีเทิดศรีชาติไทย ลูกหนองคาย สุขใน ร่มพระบารมี (ดนตรี.....ซ้ำ*)
................................................

ปรัชญา

ปรัชญา
“ปัญญา สุวิชโช โหติ" : "ผู้มีปัญญาและความรู้ดีเป็นผู้เจริญ”