ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/08/2552
  
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ขอรับบรนิจาคเครื่องคอมพิวเตอรฺเก่าที่ใช้งานได้ดี
http://www.thai-school.net/phongern/ 043706145