ประวัติ

ประวัติโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
โรงเรียนบ้าน สำโรงน้อยหนองบัว ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล 2 (วัดบ้านสำโรงน้อย) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยหลวงราษฏร์วีรณหกิจ เป็นนายอำเภอ ได้แต่งตั้งให้นายประเวศ อาจสาลี เป็นครูใหญ่ อาศัยวัดบ้านสำโรงน้อย เป็นที่เรียน ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2480 นายประเวศ อาจสาลี ย้ายออกไป นายอำเภอแต่งตั้งให้นายด่อน เจตินัย มาเป็นครูใหญ่แทน ขณะนั้นมีครู 3 คน นายด่อน เจตินัย ย้ายออกไป ได้แต่งตั้งให้นายพรม สนธิการ์ เป็นครูใหญ่แทน พ.ศ.2483 นายพรม สนธิการ์ ย้าย ให้นายจันทร์ หาญชนะมาเป็นครูใหญ่แทน
ปีพ.ศ. 2486 แต่งตั้งนายสาลี ศิริเรือง มาเป็นครูใหญ่ ขณะนั้นมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ศาลาวัดแคบไม่สะดวกต่อการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงได้จัดหาที่ดินเพื่อจะทำการปลูกสร้างอาคารเรียน และได้เนื้อที่ 15 ไร่ 7 ตารางวา อยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟหนองแคน
ปี พ.ศ. 2488 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้สร้างเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร เมื่อสร้างเสร็จก็รวม โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกับโรงเรียนบ้านหนองห้างเข้าด้วยกัน แต่งตั้ง ให้นายนาค หลาวทอง มาเป็นครูใหญ่ และย้ายนายสาลี ศิริเรือง ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งชั่วคราว บังเอิญประสบวาตภัยโรงเรียนพังเสียหายมาก นายนาค หลาวทอง ได้รวบรวมวัสดุไปทำการก่อสร้างใหม่ ในที่ดินของบ้านหนองห้าง ทำให้นักเรียนจากบ้านหนองห้างที่มาเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกลับเข้าไปเรียนที่บ้านหนองห้างคืน และนักเรียนบ้านสำโรงน้อยก็กลับเข้าไปเรียนที่วัดบ้านสำโรงน้อยอีก และนายสาลี ศิริเรือง ได้ย้ายกลับมาเป็นครูใหญ่
ปีพ.ศ. 2504 นายอำเภอได้จัดกฐินมาทำการทอดให้โดยมีวัตถุประสงค์สมทบทุนสร้างโรงเรียนเอกเทศ ถาวร มีทุน 4,300 บาท นายอำนวย อุเทศ ศึกษาธิการอำเภอได้จัดหาวัสดุมาให้ คือสังกะสี จำนวน 30 แผ่น
ปี พ.ศ. 2505 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายแก้ว เทียบคุณ มาเป็นครูใหญ่ จึงได้หาทุนสมทบกับทุนเดิมเป็นเงิน 30,000 บาท เศษ โดยให้เป็นวัสดุเช่นเดียวกัน ชาวบ้านได้สมทบแรงงานและทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2506 และรวบรวมเงินจากสภาตำบล คณะครูในกลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรสมทบ การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จต่อมาได้รับงบประมาณ จึงจัดทำส่วนที่ขาดเหลือจนเสร็จเรียบร้อย
มีนักเรียนหมู่บ้านต่างๆเข้าเรียนเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2514 นายแก้ว เทียบคุณ ได้ลาออกจากราชการ ได้มอบหมายงานให้ นายหวัน สองบุญ รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพิมพา ไชยสนาม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ปี พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณมาทำการลาดพื้นซีเมนต์และกั้นฝาห้องส่วนล่าง
ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณมาต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้อง จำนวน 30,000 บาท
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520 ทางราชการได้ย้ายนายพิมพาไชยสนาม ไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอำเภอห้วยทับทัน และทางราชการได้แต่งตั้ง นายเตียง ไตรพิพัฒน์ มารักษาการแทนครูใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2520
วันที่ 5 มกราคม 2520 ได้จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วม เป็นเงิน 300 บาท และชาวบ้านหมูที่ 6 ได้มอบ
บ่อบาดาลเป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมปลูกป่าจำนวน 200 ต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2520
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2521 ได้ซื้อตู้เก็บเอกสารราคา 950 บาท
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2521 ทางอำเภอมอบเก้าอี้ให้ 18 ชุด
วันที่ 17 มีนาคม 2521 ชาวบ้านมาร่วมขุดลอกสระน้ำ และจัดจ้างเพิ่มเติมเป็นเงิน 600 บาท และซื้อเก้าอี้ 10 ตัว เป็นเงิน 650 บาท
ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้เปิดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 24 ตุลาคม 2521 ครูและคณะกรรมการศึกษาได้มอบโต๊ะให้โรงเรียนเป็นเงิน 900 บาท
คณะกฐินได้มอบโต๊ะครู 1 ตัว ราคา 750 บาท
ปีงบประมาณ 2521 ได้รับจัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน ศก. 03 จำนวน 1 หลัง
3 ห้องเรียน ราคา 240,000 บาท สร้างเสร็จวันที่ 22 มีนาคม 2522
วันที่ 10 กันยายน 2523 ทางราชการ ย้ายนายพิมพา ไชยสนาม มาเป็นครูใหญ่
ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ศก. 04 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคา 240, 000 บาท
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ ราคา 90,000 บาท
ปี พ.ศ. 2526 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก
ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง ราคา 15,000 บาท
โรงเรียนขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ศก. 633 สค.1 หมายเลข 128/2489
ปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 จำนวน 3 ห้องเรียน ราคา 600,000 บาท
ปี พ.ศ. 2531 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายและแต่งตั้งนาย พิมพา ไชสนาม
ไปดำรงตำแหน่งตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู และได้ย้ายและแต่งตั้งนายทัน เทียบคุณ ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจังเอิญ สปอ. ห้วยทับทัน มาดำรงตำแหน่งตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2531
ปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด (3) ถังราคา 36,000 บาท
ปีงบประมาณ 2533 สปจ. ศรีสะเกษ ได้รับจัดสรรสร้างส้วม แบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง ราคา 100,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533
ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้เข้าโครงการ กศ.พช.
ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการขุดสระน้ำแบบกรมประมง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่
ปีงบประมาณ 2537 นายทัน เทียบคุณ ตำแหน่ง ครูใหญ่ได้ป่วยอาการทรุดลงตามลำดับ และได้ลาป่วย เป็นเวลานาน ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายโอภาส มีศรี รักษาการในตำแหน่งตำแหน่ง ครูใหญ่ จนวันที่ 10 ตุลาคม 2537 สปจ. ศรีสะเกษ ได้ย้ายและแต่งตั้งนายอำนวย หงษาล้วน ผู้ช่วยตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสงยาง สปอ. ราษีไศล มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยแทนนายโอภาส มีศรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 นายทัน เทียบคุณ ถึงแก่กรรม
ในปีการศึกษา 2538 สปจ. ศรีสะเกษ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิมว่า โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย เป็นโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2538 สปจ. ศรีสะเกษได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสำราญ เติมสุข ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู มาดำรงตำแหน่งตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวแต่เนื่องอยู่ในระหว่างการลาอุปสมบท จึงมารับหน้าที่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2539 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับการปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2540 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้น (ม. 1 มีนักเรียน 17 คน) ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
- คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้าง ประตูโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กรั้วโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 ช่อง ,ถังประปาสูง 8 เมตร และระบบประปาโรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง กลองพาเหรด 1 ชุด
ปีการศึกษา 2541 คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ศก. 04 ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมแบบ ศก. 32. ซึ่งชำรุดให้ใช้งานได้ ปรับปรุงถนนและบริเวณโรงเรียน ถมถนนหน้าอาคารเรียน,ถมดินบริเวณหน้าห้องส้วม

- ปีการศึกษา 2541 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
- ปีการศึกษา 2542 เปิดทำการเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน พลเมืองเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ใช้เทคโนโลยี มีผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างสรรค์อาชีพที่มั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดล้อมดี มีมาตรฐานทางวิชาการ

คำขวัญ

“ ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนา ”

พันธกิจ

1.จัดหลักสูตรโรงเรียนให้มีมาตรฐานและหลากหลาย
2.จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
5.จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
6.ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.จัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
8.พัฒนาวิชาชีพเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน
9.ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อความ การคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับที่น่าพอใจมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รักการพัฒนามีความเสียสละ รักการทำงาน หมั่นแสวงเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมความสุข

อักษรย่อ

ส.ร.น.

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญ สมาอาภา “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”