ประวัติ

โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่เพชรบูรณเขต 2์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 อาคารเรียนเดิมเป็นที่พักทหารพราน ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 จำนวน 3 ห้องเรียน บ้านพักครูแบบ สปช.301/26 จำนวน 1 หลัง ส้มแบบ สปช401 จำนวน 4 ที่ ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 3 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง
ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2538 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 สร้างหอประชุม แบบ สปช.203 จำนวน 1 หลัง ส้วม แบบ สปช.602 จำนวน 10 ที่ บ้านพักรับรอง 1 หลัง 4 ห้องนอน
ปีงบประมาณ 2539 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ
ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) มีข้าราชการครู 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างปูน 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน นักเรียน 117 คน มีนายวิจิตร ขันยศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) มีส่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีระบบไฟฟ้า ประปา รวมทั้งสัญญาณจานดวงเทียมและระบบสื่อสารวิทยุติดตั้งประจำโรงเรียน มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์กีฬาครบครัน มีการจัดสวนหย่อมที่ร่มรื่น มีศูนย์ประชุมข้าราชการ เขาค้อป่าแดงแคมป์ปิ้งฮิลล์ มีบ้านพักจำนวน 13 หลัง ห้องพักรวม 2 ห้อง
รายนามผู้บริหารโรงเรียน
1.นายพงษ์ภัทร วันแต่ง 1 พฤษภาคม 2527- 4 กุมภาพันธ์ 2528
2.นายพันธ์ศักดิ์ ดีสุข 1 สิงหาคม 2528 - 30 พฤษภาคม 2533
3.นายไพฑูรย์ ช้างอินทร์ 1 มิถุนายน 2533 - 11 พฤศจิกายน 2535
4.นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว 12 พฤศจิกายน 2535 - 1 กุมภาพันธ์ 2537
5.นายสมชาย เผือกตระกูลชัย 1 กุมภาพันธ์ 2537 - 30 พฤษภาคม 2540
6.นายสุพจน์ จันทร์แปลง 1 มิถุนายน 2540 - 1 ธันวาคม 2546
7.นายธนพัฒน์ แดงจันทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
8.นายสุพจน์ ประไพเพชร 7 ธันวาม 2546 - 13 กุมภาพันธ์ 2552
9.นายธนพัฒน์ แดงจันทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
10.นายวิจิตร ขันยศ 23 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านป่าแดง ( เขาค้อ) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้
มีสุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรคสังคม

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ มีสุขภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา ด้านความรู้ ความสามารถมีเทคนิคการสอนการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานมีความรักในท้องถิ่นมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำรงตนร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
3.สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

อักษรย่อ

ปด.

ปรัชญา

ปญฺญานรานฺ