บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายธนพัฒน์ แดงจันทร์
[email protected]
ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริการหารศึกษา
นางสาวศศิลักษณ์ นงภา
ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
ครูศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย
นางสนธยา ศิลาฤกษ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต(เกษตรกรรม) วิทยลัยครูเพชรบูรณ์ กำลังศึกษาต่อ ปริญาโท สาขา การบริหารการศึกษา ม.นเรศวร
นางอรุณี กลึงกลมเกลียว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต ( การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
นางสาวมาริษา บัวทอง
ครู อันดับ คศ.1
ปริญญาโท
นางสาวจุฑามาศ คนมาก
ครูผู้ช่วย
คบ