ประวัติ

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม เดิมชื่ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สาขาตำบลโพนครก ตั้งอยู่ ม.15 ถนนปัทมานนท์ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 สภาตำบลโพนครกนำโดยนาย เพ็ง ผงทวี ประธานสภาตำบลมีมติมอบที่ดินจำนวน 50 ไร่ ในปีการศึกษา 2534 และมีคำสังให้นายประเดิม แสนสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เป็นผู้ดูแลสาขา วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2535 รับมอบตัวนักเรียนและเปิดทำการสอน โดยอาศัยอาคารเรียนหลังชั่วคราวที่สภาตำบลเป็นผู้สร้างให้ได้ทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 24 ธันวาคม 2535 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งดำเนินงานการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขา และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุง 2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2546 และขึ้นใช้อาคารเรียนหลังใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

อักษรย่อ

น.ท.พ.