บุคลากร

 -ปริญญาตรีคม. เกษตรกรรม วิทยาลัยครูสุรินทร์
 -
 - ปริญญาตรี คบ.ดนตรีศึกษา (วค.สุรินทร์)
 -
 ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟิสิกส์)
 -
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
 0895282035
 ปริญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย
 0847538959
 ปริญญาตรี ภาษาต่างประเทศ ม.จ.ร.