บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายปรีชา วงศ์หินกอง
[email protected]
ครู ชำนาญการ พิเศษ
- ปริญญาตรี คบ.ดนตรีศึกษา (วค.สุรินทร์)
ดร.ทศพร สมพันธ์
-
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟิสิกส์)
นางสุภาภรณ์ โสมสุข
-
ครู พนักงานราชการ
-ปริญญาตรีคม. เกษตรกรรม วิทยาลัยครูสุรินทร์
นายวุฒิศักดิ์ ชนะชัย
-
พนักงานราชการ
ม.3
นางสาวรัตปราณี เรืองผา
[email protected]
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาวมลิสา สมรูป
malisa.so@hotm ail.com
ครู
ปริญาตรี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย
นางสาวพรพิมล แพงภูงา
ครู
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง
ครู
นางสาวศิรธิดา ศรีมารักษ์
ครู พนักงานราชการ
นายอนุสรณ์ เจริญศิริ
ครู
นางสาวมัณฑนา ถูกหมาย
ครู
นางสาวนุชจิรา โสมสุข
ครูพี่เลี้ยง
นางจารุณี แก้วปุม
ครูธุรการ
นายชัยัฒน์ พริ่งเพราะ
ครู อัตราพิเศษ
ปริญญาตรี ภาษาต่างประเทศ ม.จ.ร.
นายไพบูลย์ เกษศิริ
นักการฯ
นางสาวพิญโย หล่าคำสอน
-
ครู พนักงานราชการ(ช่วยราชการ)
ปริญญาตรี เอก นาตศิลป์