ประวัติ

โรงเรียนวัดวังปลาจีด ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบล พรหมณี อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 โดยมีนายสนมอยู่เส็ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1ถึงประถมปีที่ 4 ปีพ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1ถึงชั้นประถมปีที่ 6 ปี พ.ศ. 2530 เปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นประถมปีที่ 6
โรงเรียนวัดวังปลาจีดปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เจ้าของที่ดินคือ นายเคลือบ หมอนมี เป็นผู้ยกให้ ประกอบด้วยอาคารเรียนป.1 ข. จำนวน 3 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ส้วม 4 หลัง อาคารเก็บอุปกรณ์การเกษตร 1 หลัง บ่อเลี้ยงปลาคอนกรีต จำนวน 1 บ่อ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2532 ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ในเวลาประมาณ 14.00 น. ได้ประทานเงินทุนโครงการอาหารกลางวันให้ จำนวน 1000.- บาท และในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่จัดงานแสดงผลงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในโครงการ 15 โรงเรียนมาจัดนิทรรศการ เป็นการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 2

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ประหยัด สามัคคี และเมตตาต่อผู้อื่น มีความรู้และทักษะทางวิชาการ และอาชีพ เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเอง เป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

พันธกิจ

พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะทางวิชาการและอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

1.ส่งเสริมการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพของนักเรียน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส
3.เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4.เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการเรียนรู้ทางการอาชีพด้านกานเกษตร การงานอาชีพที่สำคัญในชีวิตประจำวันและสหกรณ์
5.เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อักษรย่อ

ว.จ.

ปรัชญา

ความสามัคคีในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข