บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายไชยฤกษ์ นวมนิ่ม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์ มศว.บางแสน
นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การประถมศึกษา
นางบังอร สานคล่อง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
นางสาวสมร รักวงษ์
ครูช่วยสอน
คบ.พลศึกษา
นางสุนันท์ พงษ์ทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.การประถมศึกษา
นางจามจุรี นิภานันท์
ครู คศ.2
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาววรางคณา สัมมาทรัพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
คบ.ประถมศึกษา
นางสาวสุธิดา บุญเทศนา
ครูพิเศษ
กศ.บ.สังคมศึกษา
นางกตชกร ประมวลทรัพย์
ครู อบต.พรหมณี
คบ.
นางพัชรี ทองประไพ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก อบต.พรหมณี
คบ.
นายประสาน สง่างาม
ภารโรง
ป.6
นางสาววิชชุดา จันทา
ครู คศ.2
นางหทัยกร สุวรรณะ
ครู คศ.2