ประวัติ

สิ่งที่ต้องทำ คือ ความดี
สิ่งที่ต้องมี คือ คุณธรรม
สิ่งที่ต้องจำ คือ ความกตัญญู
สิ่งที่ต้องรู้ คือ โคตรเหง้าบรรพบุรุษ
สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องแทนคุณแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 40 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยมี นายอ้าย อินปั๋น ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ร่วม กับราษฎรบ้านขัวไม้บง ได้จัดสรรที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน เปิดทำการสอน เป็นการชั่วคราว
ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 100 คน ครู 7 คน พนักงานรับจ้าง 1 คน และเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ. 2509 ทางราชการ อนุมัติให้ เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ และ แต่งตั้งนายวีรพันธ์ ทะไชย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปี พ.ศ.2513 ทางราชการอนุมัติให้ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ.ไม้ ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท
ปี พ.ศ. 2514 ราษฎรได้ต่อเติม อาคารเรียน ขึ้นอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 5 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณ จัดสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท
ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณในการจัดสร้าง อาคารเรียน แบบ ชร. 01 ตึก ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 250,000 บาท
ทำการ เปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2522 นายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี
ปี พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท จัดสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง เป็น แบบ ชร.08
ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ จำนวน 25,000 บาทจัดสร้างส้วม แบบ ชร. 06 ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 30 จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2532 คุณยุวดี วงค์รักษ์ และคณะศิษย์เก่า -ราษฎร ได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารห้องสมุด ห้องธุรการ
ปี พ.ศ.2532 คุณแสงดาว ใจมูลมั่ง ได้สร้างศาลาไทย ให้ทางโรงเรียน จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2540 คณะศิษย์เก่า พร้อมทั้งราษฎรในหมู่บ้าน ได้ร่วมใจกัน จัดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อก่อสร้าง เรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง มูลค่า 75,000 บาท สนามวอลเลย์บอล มูลค่า 15,000 บาท โต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 10 ตัว มูลค่า10,000 บาท และ แท่นพระพุทธรูปพร้อมฉัตรโรงเรียน จำนวน 1 ที่ มูลค่า 4,000 บาท
ปี พ.ศ. 2541 ราษฎรในหมู่บ้าน พร้อมใจกัน สร้างอาคารเรียน ชั้นอนุบาล 3 ขวบให้กับโรงเรียน 1 หลัง มูลค่า 35,000 บาท
ปี พ.ศ. 2542 – 2545 คณะศิษย์เก่า ได้จัดดาองค์ผ้าป่าสามัคคีร่วมรวมใจสู่ชนบท สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543 คุณแม่ม๊อก ฉัตรหลวง พร้อมครับครัว ได้จัดสร้างสนามเปตอง มอบให้กับทางโรงเรียน
ปี พ.ศ.2544 คุณสมบูรณ์ ราชคม จัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก สร้างสนามตะกร้อ ลานกีฬาเอนกประสงค์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ปรับปรุงห้องวิชาการห้องธุรการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงและสร้างอาคารฝึกงานพื้นฐานอาชีพ
ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา และได้รับการจัดสรร ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ
โครงการโรงเรียนรักษ์กีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ปัจจุบัน นายพิศิษฐ อาษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน