บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายศมเดช สุริยะโชติ
[email protected]
ครูคศ.3 ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
นายทวี ล้านแปง
ครู คศ.2 ชำนาญการ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ(คบ.)
นายศุภชาติ รักเหล่า
ครู คศ.2 ชำนาญการ
ปริญญาตรี บริหารการศึกษา(ศษ.บ)
นางวิไลวรรณ หล้าเชียงของ
ครู คศ.2 ชำนาญการ
ปริญญาตรี จิตวิทยาและการแนะแนว (คบ.)
นางวิภารัตน์ ชุ่มมะโน
ครู คศ.2 ชำนาญการ
ปริญญาตรี การประถมศึกษา (คบ.)