ประวัติ

โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ตั้งเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2519 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเริ่มก่อตั้งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งแรกอยู่อาคารชั่วคราว โครงไม้ หลังคามุงหญ้า มีครู 4 คน นักเรียนจากชั้น ป. 1 – 4
จำนวน 110 คน โดยมีนายเสรี ตรีภพ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีคณะครูในขณะนั้นได้แก่ นายไสว อุปปะ,นางระนารถ คามวัลย์ และนางสุขสะอาด ธนาสัย
โรงเรียนได้ปรับปรุงทุกด้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมาจนเป็นที่ยอมรับจากสังคม และโรงเรียนได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลดีเด่นดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรของ สปช.
ปีการศึกษา 2527 ได้รับประเมินและคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2531ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนดีเด่น ระดับ 1 ของอำเภอและอันดับที่ 2 ของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการให้เป็นโรงเรียนแกนนำ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2533 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2535 ได้รับการการประเมินให้เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น ของอำเภอ 4 ปีซ้อนและชนะเลิศระดับจังหวัด

นอกจากนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาในหลาย ๆ เรื่อง และทุกด้าน จนได้รับเกียรติบัตร และโล่ดีเด่นมากมายทั้งครู นักเรียน ผู้บริหาร จนได้รับคัดเลือกและประเมินจากคณะกรรมการให้เป็น “โรงเรียนแกนนำต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้” ระดับอำเภอ

1 พ.ค. 2542 นายภูมินทร์ เนินสะท้าน ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านวังใหญ่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ โดยย้ายสับเปลี่ยนกับนางเบญจพิศ ขัติยนนท์

18 มิถุนายน 2542 นายสมศักดิ์ วโรรส ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

8 มีนาคม พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อ ซึ่งทางราชการได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม
เป็น “ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ”

10 พ.ค. 2544 นางนงค์ลักษณ์ หารภูมิ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองไฮภูเขาทอง มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

30 มิถุนายน 2544 นายบุญถม บุญอำนวย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเหล่าขุมมันท่าสะอาด มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้

15 สิงหาคม 2544 นายละมุด กุลกิจ ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ โดยย้ายสับเปลี่ยนกับนางฉวีวรรณ เข็มทอง
โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง

1 ส.ค. 2545 นางนภาพรรณ บุปผาชาติ ย้ายมาจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยา มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ โดยย้ายสับเปลี่ยนกับนายวีระ บุคลิก

โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง ข้างอาคารห้า

1 ตุลาคม 2546 นางวิบูลย์ ตรีภพ และนายเสรี ตรีภพ เกษียณอายุราชการ

ทางราชการได้แต่งตั้ง นายอัมพร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาโด อำเภอหนองพอก ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2546

ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และอยู่เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ชัยมงคล

21 เมษายน 2547 นายอัมพร สุวรรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

21 ตุลาคม 2547 นางเบญจพิศ ขัติยนนท์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านวังใหญ่ มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ โดยย้ายสับเปลี่ยนกับนางอรชร โป๊ะประนม

ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณบริจาคจากผู้ปกครอง จำนวน 25,000 บาท สร้างรั้วล้อมบ่อเลี้ยงปลา

ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก ปรับปรุงถนนหน้าหอประชุม

ปี พ.ศ. 2548 เดือนเมษายน โรงเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินบริจาค ประมาณ 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง

ปี พ.ศ. 2549 มีบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งดังนี้
- นางพรรณทิพา ต้นสวรรค์ ย้ายมาจากโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้
- นายชวลิต อุปปะ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองคำ มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้
- นายโสดา ศักดิ์ศรี ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้

15 มกราคม 2550 นางอารมณ์ นาก้อนทอง ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านห้วยจระเข้ อ.ด่านขุนทด สพท.นม.5 มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ โดยย้ายสับเปลี่ยนกับนางเบญจพิศ ขัติยนนท์

1 กุมภาพันธ์ 2552 นายศราวุธ คามวัลย์ ย้ายมาจากโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อ.เสลภูมิ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 3 มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

1 มีนาคม 2552 นายปรีชา หารภูมิ จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 นายชำนาญ ระดารุต จากโรงเรียนบ้านหนองคำ ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้

ขนาดและที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประมาณ 26 กิโลเมตร
ห่างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 600 กิโลเมตร

ทิศเหนือ จดสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก
ทิศใต้ จดหมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก
ทิศตะวันออก จดโรงเรียนหนองพอกวิทยา
ทิศตะวันตก จดทุ่งนา

อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรวมทั้งสถานที่
ที่มีผู้บริจาค ดังนี้
พ.ศ. 2520 อาคารเรียน แบบ รอ.01/6 (1 หลัง)
พ.ศ. 2521 อาคารเรียน แบบ รอ.01/5 (1 หลัง)
พ.ศ. 2521 บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ (1 หลัง)
พ.ศ. 2521 ส้วม แบบกรมสามัญ (1 หลัง)
พ.ศ. 2522 อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ/312 (1 หลัง)
พ.ศ. 2525 อาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ (1 หลัง)
พ.ศ. 2526 บ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2528 บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2528 ส้วม สปช. 601/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2529 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2529 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2531 อาคารเรียน สปช. แบบ105/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2531 ส้วม สปช. 601/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2532 โรงพลศึกษา แบบ สปช. (1 หลัง)
พ.ศ. 2543 ส้วม สปช. 601/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2544 ส้วม สปช. 601/26 (1 หลัง)
พ.ศ. 2544 สนามวอลเลย์บอล (1 สนาม)

วิสัยทัศน์

"ภายในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข"

พันธกิจ

โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ มีความตระหนักและมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามภารกิจ
ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
4. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

อักษรย่อ

น.พ.พ.

ปรัชญา

"นตฺถิปญฺญา สมาอาภา"
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

มาร์ชหน่วยงาน