บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
ปริญญาโท
นายบุญถม บุญอำนวย
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายโสดา ศักดิ์ศรี
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายภูมินทร์ เนินสะท้าน
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายชวลิต อุปปะ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายสมศักดิ์ วโรรส
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายปรีชา หารภูมิ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางเครือวัลย์ พระสว่าง
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางจงกลณี ไกยสินธุ์
ครู คศ.3
นางสังวร ไชยฮะนิจ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางทองบาง อุปปะ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
นางมะลิวรรณ สุจารี
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางประคองศรี บุคลิก
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางอารมณ์ นาก้อนทอง
ครู คศ.2
ปริญญาตรี
นางนภาพรรณ สิทธิคุณ
ครู คศ.3
ปริญญาโท
นางปวีณา ชนะวงศ์
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางเกษมศรี บุญพรม
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางศิริมา บึงจันทร์
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางพรรณทิพา ต้นสวรรค์
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางนงค์ลักษณ์ หารภูมิ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายละมุด กุลกิจ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางกมลทิพย์ กุลกิจ
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นางจงรัก ศรีเกื้อกลิ่น
ครู คศ.3
ปริญญาตรี
นายสวาท พันธ์สีมา
ช่างครุภัณฑ์ 3
ม.6
นายนพดล พันธ์สีมา
ช่างครุภัณฑ์ 3
นางสาวพวงเพชร พันธ์สีมา
ครูพิเศษ
ปริญญาตรี
นางสาวสรัญญา ลาดหนองขุ่น
ครูพิเศษ
ปริญญาตรี
นายต่อศักดิ์ นันทะสิทธิ์
ครูธุรการ
ปริญญาตรี