ประวัติ

โรงเรียนตลาอเจริญสุข เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 โดยมีนายพูลเกียรติ ชัยประเสริฐ เป็นห้วหน้าห้องพร้อมด้วยคณะกรรมการและปรชาชนจัดสร้างขึ้น โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น แบบ 002 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีมุขข้าง ใช้ไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงสังกะสี สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 80,000 บาท โดยประชาชนบริจาค สร้างในเนื้อที่ของโรงเรียน ซึ่งนายมงคล วังตาล มอบให้ จำนวน 3 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 96 คน ครู 1 คน มีนายรัตน์ บริรักษ์ เป็นครูใหญ่
บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ เดิมเรียกว่า " สี่แยกญี่ปุ่น " ที่เรียกเช่นนี้เพราะสมัยก่อนมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ใดสามารถขุดคลองผ่านไปในที่ใดได้ รัฐบาลจะยกที่ดินริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง ลึกเข้าไป 1 กิโลเมตร ความยาวถือเอาความยาวของคลองที่ขุดได้โดยตลอดเป็นกรรมสิทธ์ของผู้นั้น ขณะเดียวกันมีหม่อนปุ่น มาขุดคลองตรงสี่แยกนี้ แต่ยังขุดไม่เสร็จ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ คลองนี้ก็ยังคงเรียกคลองปุ่น หรือสี่แยกญี่ปุ่น ต่อมา จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นว่าชื่อคลองญี่ปุ่นเป็นชื่อของต่างชาติ ชาวบ้านจึงให้ชื่อว่า " คลองเจริญสุข " หรือ " สี่แยกเจริญสุข " มาจนทุกวันนี้
ปัจจุบันโรงเรียนตลาดเจริญสุข ประกอบด้วยเนื้อที่โรงเรียน จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา อาคารเรียน 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 3 หลัง

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2549 นักเรียนโรงเรียนตลาดเจริญสุขมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและรักถิ่น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนา และการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการพัฒนาร่วมกันบนวิถีประชาธิปไตย

คำขวัญ

รู้หน้าที่ มีวินัย ตั้งใจเรียน

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และรักถิ่น สืบทอดวิถีด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อนำไปประยุกร์ใช้
2. พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

อักษรย่อ

จ.ส