บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางประคอง ขวัญสังข์
ครู โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นางศุภาพัทธ์ แสงศิลา
ครู โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นายสำราญ สุทธิรักษ์
ครู โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นางสาวโนรี ปานรักษา
ครู โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นายชูศักดิ์ ลี้บุญส่ง
ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นางสาวนงนาถ สุขผล
ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นางสาวนฤมล แจ่มจำรัส
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนตลาดเจริญสุข
นายวิฑูร ดอกเทียน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลาดเจริญสุข