ประวัติ

โรงเรียนวัดทับกระดาน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2483 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 2 งาน จัดบริหารรับนักเรียนจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 , หมู่ 2 และหมู่ 17 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายวิทยา วงศ์กล่อม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมใจอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

คำขวัญ

รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ร่วมใจพัฒนา

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

อักษรย่อ

ท.ด.