บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสุมล เอี่ยมประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางประไพ อักษรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอมอร ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเรณู คิดดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี อนันตสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ กะโห้แก้ว
ครู
นายมีชัย นาคชัยยะ
ครู
นางสาวสุวีณา แก้วกระจ่าง
ครู
นางสาววิรากานต์ วิไลประเสริฐ
ครู
ปริญญาตรี
นางสาวรัชนีกร ตราทอง
ครู
ปริญญาตรี
นายพิบูล ตัญญบุตร
ครูผู้ช่วย
นายตรีเนตร ราชวงศ์
ช่างไม้ ระดับ 3
นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะ
[email protected]
ครู
ปริญญาโท
นายเชาวลิต วงษ์จินดา
ครูผู้ช่วย