คำขวัญ

มีคุณธรรม นำความรู้ คู่วิชาการ สืบสานงานพระพุทธศาสนา

อักษรย่อ

ส.ว.

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา