บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
พระมหาชัย สิริปัญโญ
[email protected]
ผู้รับใบอนุญาต
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รามคำแหง และกำลังศึกษานิติศาสตร์ รามคำแหง
พระมหาเชษฐพล อภินันโท
[email protected]
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นายชาญ หมื่นยิ่ง
-
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปริญญาตรี เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พระเอกชัย ชยเมธี
[email protected]
ครูพิเศษ
ปริญญาตรี
นายวรสัคค์ สายน้อย
worasak_
ธุรการ
ปริญญาตรี สังคมศึกษา
นายสดใส ครบพร
-
ฝ่ายปกครอง
ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา
นายนิวัติ ยอดเสาดี
ปริญญาตรี เอกพลศึกษา