วิสัยทัศน์

ประชากรในเขตบริการโรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรัก และภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาภายใต้การจัดการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และชุมชนร่วมรับผิดชอบ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาภาคบังคับให้กับประชาชนในวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส พิเศษ
2. จัดการศึกษาภาคบังคับให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา
3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการบริการทางการศึกษาภาคบังคับ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการบริการทางการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา
3. ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

อักษรย่อ

วบ.