บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางปาลิดา ศุขเจริญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปริญญาตรี เอกเทคโนโลยี ฯ
นางสมศรี นาคสินธุ์
ครู วิทฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี เอกอุตสาหกรรมศิลป์
นางสุนทรี อรรถาวี
[email protected]
ครู วิทฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี เอกพลศึกษา
นางปัทมา พูลเพิ่ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปริญาตรี เอกอังกฤษ
นายมงคล ลือสมุทร
ครู
ปริญญาตรี