ประวัติ

ประวัติสถานศึกษา
โรงเรียนนาคูณวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 โดยนายอนุกูล พูลพัฒน์ ครูใหญ่คนแรกซึ่งได้รวบรวมแรงงานและทุนทรัพย์จากชุมชนในหมู่บ้านนาคูณและใกล้เคียง จำนวน 8,500 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว และเปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน จำนวน 20 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 นายมัง แพงษุโท ผู้ใหญ่บ้าน ได้รวบรวมแรงงานและทุนทรัพย์จากชาวบ้าน จำนวน 35,265 บาท สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ
ในปีงบประมาณ 2519 โรงเรียนได้งบก่อสร้างอาคารเรียนถาวร หลังที่ 1 จำนวน 300,000 บาท และปีงบประมาณ 2520 โรงเรียนได้งบก่อสร้างอาคารเรียนถาวร หลังที่ 2 จำนวน 300,000 บาท
ต่อมาในปีงบประมาณ 2525 โรงเรียนได้งบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 80,000 บาท ปีงบประมาณ 2534 ได้งบก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601 จำนวน 1 หลัง 2 ที่ และได้งบประมาณในการก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ . 30 พิเศษ และ ฝ. 33 จำนวน 80,000 บาท
ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาคูณวิทยา พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และความต้องการของชุมชนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ในปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยได้เน้นการพัฒนางานวิชาการในด้าน หลักสูตรสถานศึกษา การปฏิรูปการเรียนการสอน การจัดทำและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ตลอดทั้งการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารแผนและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และการรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
โรงเรียนนาคูณวิทยา มีผู้บริหารย้ายมาดำรงตำแหน่ง หลายท่านและโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลำดับ ซึ่งปัจจุบันมี นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้ง
โรงเรียนนาคูณวิทยา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งอยู่บ้านนาคูณ หมู่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประมาณ 39 กิโลเมตร โรงเรียนมีพื้นที่ 22 ไร่ 3งาน ปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนนาคูณวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ จัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันยุคเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำความรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

เรียนดี งานเด่น เก่งกีฬา

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)
1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

เป้าหมายสถานศึกษา
1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1.1 มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
1.2 มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ
1.4 ประพฤติตนตามหลักศาสนาและเหมาะสมกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน
2. ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ อย่างเต็มความสามารถ
3. ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นดี คุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

อักษรย่อ

น.ว.

ปรัชญา

ปญฺ ญา วธเนนฺ เสยฺ โย (ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)