ประวัติ

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตั้งขึ้นเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๕ ครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญ

วัดเขาท่าพระเป็นสถานที่เล่าเรียน มีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นเดียวก่อน

พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ ที่อาคารหลังนี้ ทางราชการได้ยุบโรงเรียน

หาดกองสิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยให้มาเรียนรวมกัน

๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. ๒๕๑๔ สภาจังหวัดชัยนาทได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน

ขึ้นใหม่ ตามแบบ ป. ๑ ข เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมี ๔ ห้องเรียน (ปัจจุบันคือ อาคาร ๑)

พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทใช้ชื่อโรงเรียนว่า

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา มีนักเรียนเข้าเรียน ๓๖ คน

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ๑ หลัง

อาคาร ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ มีห้องเรียน ๖ ห้องเรียนและห้องโถง ๑ ห้อง( ปัจจุบันคือ อาคาร ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง ตามแบบ ๐๑๗

(ก) ของกรมสามัญศึกษา เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีห้องเรียน ๔ ห้อง (ปัจจุบันคือ อาคาร ๓)

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณต่อเติมโรงอาหารของโรงเรียนเป็นโครงหลังคาเหล็ก

ต่อจากอาคารไม้เดิมและเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หน่วย ( ๒ ครอบครัว )

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน ๑ โดยทาสีอาคารใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดสร้างทางระบายน้ำในโรงเรียนด้านหลังอาคารเรียน ๑

พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดต่อเติมสร้างห้องน้ำนักเรียนในห้องเรียน อาคารเรียน จำนวน ๔ ห้อง

พ.ศ. ๒๕๓๖ จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ได้รับบริจาคค่าก่อสร้างจาก

คุณสุธี - คุณวรรณา รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการศึกษาโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณจากเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนด้านหลัง

อาคารเรียน ๒ จำนวน ๓ ที่

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระมีระบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิ์ภาพและได้ มาตรฐานเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้เรียนรู้เต็มตามศักดิ์ภาพในทุกด้านดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คำขวัญ

" เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
3.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

เป้าหมาย

1.ให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐาน
2.ให้นักเรียนได้รับการเต็มตามศักภาพ โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
3.ให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการศึกษาในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

อักษรย่อ

" ท.ข.พ."

เพลง

-

ปรัชญา

"ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา"