ประวัติ

โรงเรียนวัดเสาหินได้เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2466 โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดตั้งขึ้นในบริเวณวัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นที่ศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาในท้องที่ตำบลหนองหอย และหมู่บ้าน ใกล้เคียง โดยอาศัยศาลาวัดเรียน ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ทางด้านเหนือของวัด
ครั้นถึง พ.ศ. 2479 เจ้าอาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับ
ประชาชนได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารโดยใช้ทุนทรัพย์ 1069.48 บาท เป็นแบบอาคารตึกชั้นเดียว
( แบบ ป.1 ) กว้าง 7.50 คูณ 18.50 เมตร เป็นที่เรียนของนักเรียน 150 คน เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กรกฎาคม 2479
สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2482 และขนานนามอาคารนี้ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองหอย 1
( แก้วอนุกุล )
บริเวณที่ก่อสร้างอาคารหลังนี้แต่ก่อนเป็นที่ลุ่ม จึงต้องอาศัยแรงงานจากผู้จ้างจำนวน 30 คนโดยใช้เงินรัฐธูปการถมดิน ต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้มาอาศัยเปิดเรียนเพื่อหลบภัยสงคราม ปี 2484 และศาลาวัดบางส่วนต้องเป็นที่พักของทหารไทย
พ.ศ. 2507 ประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น ร่วมกับทางราชการออกเงินร่วมกันสร้างอาคารแบบไม้ แบบ ป.1 ก. กว้าง 7 คูณ 8 เมตร 5 ห้องเรียนอีกหลังหนึ่ง และขนานนามอาคารนี้ว่า อาคาร 07 ทัศนียานุสรณ์
พ.ศ. 2522 มีนักเรียนมากขึ้น ทางราชการได้สร้างอาคารตึกแบบ ป.1 ก. 5 ห้องเรียนอีกหลังหนึ่ง ได้เปิดเรียน ป. 5 และ ป. 6 ตามระบบการศึกษา ทางสภาตำบลหนองหอยเห็นความสำคัญทางการศึกษา จึงได้สร้างแทงค์น้ำในโรงเรียนเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท
คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ได้ร่วมจัดหาเงินซื้อเครื่องดุริยางค์ และดนตรีร่วมกับคณะครูใน พ.ศ. 2522-2523 จนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จเกิดเป็นวงดุริยางค์และวงดนตรีของโรงเรียน ซึ่งได้นำเกียรติยศและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
ต่อมา พ.ศ. 2524 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียน
ป.1ก. ตึกขนาด 4 ห้องเรียน และในปี 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำฝน 3 ถัง ราคา 30,000 บาท หลังอาคารเรียน 3
ปัจจุบันโรงเรียนวัดเสาหิน มีอาคารเรียน 3 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
พ.ศ. 2535 ได้รับเงินจากการจัดงานผ้าป่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ให้เป็นโรงอาหาร
ราคาประมาณ 80,000 บาท
พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคาร 2 วงเงิน 365,000 บาท ซ่อมแซมเรือน เพาะชำ 20,000 บาท ซ่อมแซมส้วมหลังที่ 2 วงเงิน 19,000 บาท
พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบใช้เชื้อเพลิง 1 เครื่อง ราคา 7,000 บาท
เบาะยืดหยุ่น 2 ผืน ราคา 5,200 บาท และโต๊ะนักเรียน จำนวน 8 ชุด ราคาชุดละ 550 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำประปา จาก ดร. วิชัย วงศ์ไชย จำนวน 1 ชุด ราคา 2,500 บาท และเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง
พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลหนองหอย สร้างสนามวอลเล่ย์บอล เป็นเงิน 60,000 บาท และได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองหอยจัดทำผ้าป่า ขอรับบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงอาหาร เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน 45,000 บาท และ
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน 3 เป็นเงิน 99,690 บาท
พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 40,000 บาทและงบประมาณอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นเงิน 37,800 บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคาร 1(อาคารไม้) เป็นเงิน 15,000 บาท ทางโรงเรียนได้จัดผ้าป่าและขอบริจาค จากคุณแม่สมศรี วังทองคำ เป็นเงิน 70,000 บาท ปรับปรุงยกพื้นอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 60,000 บาทและทำถนนภายในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
พ.ศ.2543 ได้รับเงินจากการจัดทำผ้าป่าร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกพื้นอาคาร 3 ป.1 ก ตึกขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 90,000 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม โครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ จำนวน 90,000 บาท

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมนำปัญญา
เทคโนโลยีก้าวหน้า นำภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น

คำขวัญ

ขยัน เรียนดี มีวินัย

เป้าหมาย

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และความต้องการของชุมชนโดย
บูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นกับเทคโนโลยี
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และ ไอที เพื่อการศึกษา
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

อักษรย่อ

ส.ห.