บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนิษฐ์นิษา จันทร์บวรภัค
-
ครู คศ.3
ปริญญาตรี เอกประถมศึกษา
นางกรวรรณ จันทรบุตร
-
ครู คศ.3
ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา
นางศศิภัสสร์ คำดี
-
ครู คศ.2
ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา
นางเจริญศรี ม่านทอง
-
ครู คศ.3
ปริญญาตรี จิตวิทยาและการแนะแนว
นางเพรชรัตน์ ปัญญาใจ
-
ครู คศ.3
ป.บัณฑิต
นางกัญญาดา ทองคำ
-
ครู คศ.3
ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา
นางสาววิราวรรณ์ โพธิ
-
ครู คศ.1
ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวเพียงตะวัน มะนาว
ครู คศ. 1
นางตรีชฎา วิจันทร์ตา
[email protected]
ครู อันดับ คศ.2
กศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลา ศศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่