ประวัติ

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ที่หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยนายอินทร์ อาษา ราษฏรในหมู่บ้านมอบที่ดินให้เป็นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ 5 ไร่เศษ และประชาชนในหมู่บ้าน บริจาควัสดุอุปกรณ์สมทบ ก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก พื้นดินอัดแน่นไม่มีฝาผนัง
เปิดเรียนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2495 นายณรงค์ เอนกรัตน์ ครูโรงเรียนวัดนาพร้าว มาทำการสอนเพียงคนเดียว ต่อมานายชาญ พลพิทักษ์มาทำการสอนในปีเดียวกัน
วันที่ 21 ตุลาคม 2495 นาย ณรงค์ เอนกรัตน์ ย้ายกลับไปสอนโรงเรียนวัดนาพร้าวตามเดิม นายชาญ พลพิทักษ์ ทำการสอนคนเดียว
วันที่ 7 มิถุนายน 2497 นายโพธิ์ ขาวไพบูลย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายชาญ พลพิทักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่กิ่งอำเภอเกาะสีชัง
พ.ศ. 2500 คณะครูพร้อมกับคณะกรรมการศึกษาประชาชนในหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนได้พร้อมใจกันให้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมาตั้งอยู่ติดกับที่ดินของวัดเขาดินวนาราม ทางด้านทิศเหนือโดยร่วมใจกันบริจาคซื้อที่ดินจากนางเล็ก พรมรุจี เนื้อที่ 3 ไร่ ราคา 9,000 บาท และบริจาควัสดุอุปกรณ์สมทบการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นเงิน 11,000 บาท สมทบกับงบประมาณของกรมสามัญศึกษา จำนวน 20,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร มีมุขกลางหลังคาสังกะสี พื้นซีเมนต์ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2500 วันที่ 1 พฤษภาคม 2500 นายโพธิ์ ขาวไพบูลย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านมาบเอียง (สง่าอุปถัมป์)
นายสังวาลย์ ประนอม ครูโรงเรียนวัดหนองค้อ (สนุ่น โพธิรัตน์) ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2542 เกษียณอายุราชการ รวมเวลาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาดินอยู่ 42 ปี
นายไพฑูรย์ เภาวิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเขาฉลาก ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 และได้รับการแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปรือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550
นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552
นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2511 ประชาชนบริจาคซื้อที่ดินของนางเล็ก พรมรุจี ส่วนที่เหลืออีก 3 ไร่เศษ ราคา 9,000 บาท รวมเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียน 6 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา
พ.ศ. 2519 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัเสรรงบงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน ราคา 320,000 บาท
พ.ศ. 2538 ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน รมต. ว่าการกระทรวงพานิช กับ ส.ส. ธงชัย พิมพ์สกุล สนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด ให้สร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 433,300 บาท
พ.ศ. 2539 ยุบรวมโรงเรียนวัดเขาน้อยพัฒนาราม มารวมกับโรงเรียนบ้านเขาดิน ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539
พ.ศ. 2541 ขอรื้ออาคารเรียนเก่าโรงเรียนวัดเขาน้อยพัฒนาราม อายุใช้งาน 41 ปี มาก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน คิดเป็นเงินบริจาค 130,000 บาท
โรงเรียนบ้านเขาดินเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 ถึง ปี พ.ศ. 2522
ปีการศึกษา 2523 ขยายการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2528 เปิดชั้นเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน
ปีการศึกษา 2529 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และ 2 แทนชั้นเด็กเล็ก
ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึง ปีการศึกษา 2543
ปีการศึกษา 2544 ตัดโอนอนุบาล 3 ขวบ ไปให้การปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลตำบลอ่าวอุดม(เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์) ดำเนินการรวมทั้งงบประมาณด้วย
ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเขาดิน เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล 1 ,2 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาดินเป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้นักเรียน
เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ชีวิตมีคุณธรรม นำเทคโนโลยี
วิถีพอเพียง เคียงคู่จิตสาธารณะ

คำขวัญ

คำขวัญโรงเรียนบ้านเขาดิน
สุขภาพดี เรียนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด

พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนบ้านเขาดิน
1. ส่งเสริมให้นักเรียน เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. นักเรียนมีวิถีชิวิตอย่างพอเพียง
5. สร้างจิตอาสา พัฒนาสังคมให้นักเรียน

เป้าหมาย

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อักษรย่อ

ศ.ข.ด.

ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนบ้านเขาดิน
ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความเป็นเลิศ