บุคลากร

 ปริญญาโท บริหารการศึกษา
 038-338233
 ปริญญาตรี เอก การออกแบบ
 038338233
 ปริญญาตรี เอกการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 038338233