บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายมานัต เอนกรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี
นางถนิมา ประมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
นางระพีพรรณ รัตนพันธ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี
นางจารุวัน เดชบุรัมย์
[email protected]
ครู คศ.1
ปริญญาตรี
นางสุภาวรรณ สิทธิชัย
ครู ชำนาญการ
ปริญญาตรี เอก การออกแบบ
นางณัฎฐา ศรีนรจันทร์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาดิน
ปริญญาตรี
นางสาวจุไลพร ธรรมเชียง
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท
นางสาวจตุพร สุทธิสอาด
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี เอกการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฏฐา ศรีนรจันทร์
ครู
นางสาวไพลิน บุญมี
นางธนัชชา แสงนิล
นางวิจิตรา สีหามาตย์
นายสมศักดิ์ แสนจันศรี
นางเปี่ยมรัตน์ วงศ์โสภณ
นางสาวสุนิสา วิทยา
นางสาวพนิดา กาฬสิทธิ์
นางสฏกมล เมฆอินทร์
นายฐิติวัฒน์ รุ่งปราณี
นางภิญญาลักษณ์ รัตนประเสริฐ