ประวัติ

โรงเรียนบ้านซับปลากั้งตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเขตบริการอยู่ 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 โรงเรียนบ้านซับปลากั้งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 โดยมีนายหนู ประวิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นผู้ริเริ่มและประสานงานเเละมีนายหนู ชาติไทย ได้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเนื้อที่ 33ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ได้มีผู้ปกครองนักเรียน
และประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง และทำการก่อสร้างจนเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนได้ 2 ห้องเรียนและเปิดทำการสอน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ทำการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยมีนายประสิทธิ์ ผาสุก เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนและในปัจจุบันโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารคนปัจจุบันคือนายชุ่ม อรรคพันธุ์


<<ทำเนียบครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ>>
1.นายประสิทธ์ ผาสุก ครูใหญ่ พ.ศ.2518-พ.ศ.2529
2.นายพิเชษฐ ต่อพันธ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2529-พ.ศ.2546
3.นายมาโนช รวยลาภ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2546-พ.ศ.2550
4.นายสมพร หว่างกล่อม ผู้อำนวยการ พ.ศ.2550-พ.ศ.2553
5.นายบุญเลิศ สุมาลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2553-พ.ศ.2557
6.นายชุ่ม อรรคพันธุ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

<<ข้อมูลด้านอาคารสถานที่>>เอกสารแนบ : http://www.mediafire.com/?ayai0t2jtysds39

<<อาคารเรียน/อาคารประกอบ>>
1.อาคารเรียนแบบแบบ ป.1 ฉ. สร้างปี พ.ศ. 2523 งบประมาณ 240,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดีเมื่อปีงบประมาณ 2552
2.อาคารเรียนแบบแบบ สปช.103/26 สร้างปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 585,000 บาท
3.อาคารเรียนแบบแบบ สปช.105/29 สร้างปี พ.ศ. 2534 งบประมาณ 1,620,000 บาท
4.อาคารอเนกประสงค์แบบ 312 สร้างปี พ.ศ. 2520 งบประมาณ48,000 บาท
5.อาคารอเนกประสงค์แบบอื่นๆ(สร้างเอง) สร้างปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 12,000 บาท

<<บ้านพักครู>>
1.บ้านพักครูแบบองค์การฯ สร้างปี พ.ศ. 2520 งบประมาณ 28,000 บาท (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ) ได้รับงบประมาณ(SP2)ปรับปรุงซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดีเมื่อปีงบประมาณ 2553
2.บ้านพักครูแบบองค์การฯ สร้างปี พ.ศ. 2524 งบประมาณ 103,000 บาทได้รับงบประมาณ(SP2)ปรับปรุงซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดีเมื่อปีงบประมาณ 2553
3.บ้านพักครูแบบองค์การฯ สร้างปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 45,000 บาทได้รับงบประมาณ(SP2)ปรับปรุงซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดีเมื่อปีงบประมาณ 2553
4.บ้านพักครูแบบสปช.301/26 สร้างปี พ.ศ. 2533 สร้างปี พ.ศ. 2526 งบประมาณ 150,000 บาท
5.บ้านพักครูแบบองค์การฯ สร้างปี พ.ศ. 2536 งบประมาณ 84,000 บาทได้รับงบประมาณ(SP2)ปรับปรุงซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดีเมื่อปีงบประมาณ 2553

<<สถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง>>

ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง มีนักเรียนแยกรายชั้น ดังนี้

ชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 5 คน รวม 15 คน

ชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 6 คน รวม 12 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 13 คน รวม 24 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 9 คน รวม 18 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 6 คน รวม 18 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 8 คน รวม 19 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 9 คน รวม 21 คน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 9 คน รวม 15 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง 9 คน รวม 14 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนชาย 7 คน นักเรียนหญิง 6 คน รวม 13 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 7 คน รวม 10 คน

รวม ชาย 92 คน หญิง 87 คน

รวมจำนวนทั้งหมด 179 คน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

สร้างปัญญา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม

พันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
3. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

อักษรย่อ

ซ.ก.

ปรัชญา

โยคา ว ชายเต ภูริ
" ปัญญาเกิดมีได้เพราะตั้งใจ "