บุคลากร

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 ปริญญาตรี การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 ปริญญาตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 08-7044-98xx
 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 08-9801-29xx
 ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 08-9071-33xx
 ปริญญาตรี คบ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 08-9088-96xx
 ปริญญาตรี บธ.บ การจัดการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 08-9239-94xx
 ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 08-7531-80xx
 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 ภาษาไทย (ค.บ.) ม.ราชภัฎเทพสตรี
 
 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม