บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางมยุรี ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายอิทธิรัตน์ ควรชม
[email protected]
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายเกริกเกียรติ เตโช
[email protected]
ครู
ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติ
-
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี คบ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นางสาวภาวินี ครองรักษ์
[email protected]
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี บธ.บ การจัดการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายสิทธิเดช พุทธตรีชน
[email protected]
พนักงานบริการ
ม.6
นางสาวอนุธิตา ปัญญา
[email protected]
เจ้าหน้าทีธุรการ
ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สุกัญญา อาลีอุสมาน
ครูผู้ช่วย
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวจารุณี น้อยพันธุ์
ครู
ภาษาไทย (ค.บ.) ม.ราชภัฎเทพสตรี
นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์
ครู
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวนิตยา ยอดจันทร์
ครู
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นายเสนอ ใจชอบสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวนิตยา ภูจำปา
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นางสาวเบญญาภา ดีจอม
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นางสาวสุรัตน์ ส่างเสาร์
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม