ประวัติ

ประวัติโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นสาขาของโรงเรียนดงมันพิทยาคมโดยประชาชนในเขตพื้น
ที่บริการของโรงเรียน พร้อมกับสภาตำบลน้ำพอง ร่วมกับโรงเรียนดงมันพิทยาคม โดยนายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงพิทยาคม ในขณะนัน้ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ กาสา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนสาขา เปิดเรียนปีแรกมีนักเรียน ม.1 จำนวน 133 คน จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 17 บ้านโคกสูง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 โทร 043-432212 โทรสาร 043-432212 อยู่ห่างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 139 ไร่ 88 ตารางวา

ปีการศึกษาศึกษา 2536 เปิดสอนเป็นครั้งแรก โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมันพิทยาคม มีนายประวิทย์ กาสา อาจารย์ 1ระดับ 5 เป็นหัวหน้าสาขา

ปีการศึกษาศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันที่ 30 เมษายน 2539 เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล

ปีการศึกษาศึกษา 2541 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา จัดแผนการเรียนแบบ 2-2-3/1-0-0 (80-64-96/40-0-0)

ปีงบประมาณ 2541 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นที่ 2

ปัจจุบัน มีนายสมพล จันทร์แดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 13 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีอาคารเรียนถาวรเบ็ดเสร็จแบบ ก ข ค จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 3 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 2 ชุด สนามฟุตบอล 1 แห่ง สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง สนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง และสนามตระกร้อ 1 แห่ง

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระบบ มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสเสมอกันทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประสานชุมชน

คำขวัญ

เรียนทุนประชารัฐ พัฒนาวิชาการ ประสานสามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย

พันธกิจ

ภารกิจ (Tasks)

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2. ส่งเสริมให้ผู้อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ให้ทันสมัย รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ความเป็นประชาธิปไตย และพัฒนาสุนทรียภาพทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
10. พัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
11. ส่งเสริมแนวทางอาชีพแก่นักเรียนและชุมชน
12. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เป้าประสงค์ (Goal)

ผู้เรียนได้รับสิทธิและโอกาสเสมอกันทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

อักษรย่อ

ค.ป.ส.

ปรัชญา

สุวิชาโน ภว โหติ