บุคลากร

 ศศ.บ.(สังคมศึกษา)
 043432212
 ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
 043441111
 ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
 043432212
 ศษ.บ.(พลศึกษา)
 043432212
 ปริญญาตรี
 0895691569
 ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา มข.
 
 ปริญญาตรีเอกเคมี ป.โท หลักสูตรและการสอน
 
 ป.ตรี เอกบรรณารักษ์
 
 ป.ตรี เอกสังคมศึกษา
 
 ป.ตรี เอกภาษาไทย
 
 ป.ตรี การมัธยม ประเทศฟิลิปปินส์