ประวัติ

โรงเรียนวัดดอนประดู่เดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2514 โดยการนำของหลวงพ่อเพชร เจ้าอาวาสวัดดอนประดู่ และคณะ โดยมีนายนคร อมรสุทธิสัตย์ ครูตรี เป็นครูใหญ่และสอนคนเดียว
วันที่ 1 พฤษภาคม 2516 ทำการเปิดอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2541 ท่านกำนันดิน จันทร์สุวรรณ ได้สร้างอาคารเรียน "รีสอร์ท" ให้จำนวน 1 หลัง มูลค่า 100,000 บาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2541 บริษัทตรีเพชรอีซูซุ กรุงเทพฯ ได้สร้างอาคารเรียน "รีสอร์ท" ให้อีก 1 หลัง มูลค่า 300,000 บาท
วันที่ 8 มิถุนายน 2543 ได้งบจัดสรรจากรัฐบาลสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/29 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 1,514,000 บาท
ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนประดู่ มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารเรียน "รีสอร์ท" 2 หลัง ศาลาพักผ่อน 1 หลัง ห้องสุขา 3 ที่ มีการจัดบรรยากาศสวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีไม้ดอกไม้ประดับ น้ำพุ น้ำตกและสวนหย่อมประดับด้วยหินสวยงามจนได้ชื่อว่า "โรงเรียนรีสอร์ท"

วิสัยทัศน์

หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนประดู่ พ.ศ.2553 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพิ้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ


คำขวัญ

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนเป็นคนเก่ง โดยจัดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จัดระบบการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างองค์ความรู้จากการคิดอยางมีระบบโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ่านคล่อง เขีนคล่อง ทักษะการคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นการมีสัมมาคารวะ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ห่างไกลยาเสพติดในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
4. ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

1. นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด ในการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อ่านคล่อง เขียนคล่อง คำนวณได้ถูกต้องรวดเร็ว มีเหตุผลและแก้ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนตามวัฒยธรรมประเพณีในวิถีประจำวัน จนเป็นลักษณะนิสัยที่ดีงาม
3. นักเรียนได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามวิถีประชาธิปไตย มีความตระหนักในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข

อักษรย่อ

ด.ป.