บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางลัดดาวัลย์ เพชรนิล
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์
นายทนงศักดิ์ รอดวิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา
นางจินตนา รอดวิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา
นางละอองรัตน์ ฤทธิ์รักษา
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
นายธรรมนูญ น้อยเวช
[email protected]
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา
นางสัญญลักษณ์ จิตมณี
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
นางสาวเสาวณีย์ เทียนทองคำ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย