ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ ( เจริญทองนิ่มวิทยา ) เดิมชื่อ โรงเรียนเจริญทองนิ่มวิทยาแต่เดิมตั้งอยู่บ้านปานสุขุม หมู่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ และต่อมาเป็นอำเภอเขาค้อตามที่กรมการปกครองกำหนด โรงเรียนจึงตั้งอยู่ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบันนี้
โรงเรียนเจริญทองนิ่มวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2521 ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ เข็ก โดยกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และได้นำชื่อ พันโทเจริญ ทองนิ่ม ทหารหาญที่พลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ในยุทธภูมิเขาค้อแห่งนี้มาตั้งชื่อโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ ( เจริญทองนิ่มวิทยา ) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำไปปฏิบัติ

อักษรย่อ

อบจ.