บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางกรรณิกา ทะสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.มนุษยศาสตร์
นางจำรัส นวลศรี
ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย
นางฐาปนันท์ พานำมา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.บริหารการศึกษา
นางทัศนีย์ บุญเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
นางธนัชตาภา คำภีร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.สังคมศึกษา
นางนนท์ปิญา ศตะกูรมะ
ครูชำนาญการ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
นางบุปผา จันทร์เพ็ง
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางปิยนาฎ บุญศรี
ครูชำนาญการ
ค.บ.นาฎศิลป์
นางพจนา เศรษฐะ
ครู(ไปช่วยราชการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า)
กศ.ม.คณิตศาสตร์
นางพรรณภา พาหา
ครูชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางรมรวินทร์ กระจ่างพันธุ์
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.สังคมศึกษา
นางละเอียด โมจรินทร์
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางวรพรรณ อำพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวลัดดาวัลย์ โชคหิรัณยรัศมี
ครูชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาววิมลจิตร กองแพง
ครูชำนาญการ
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์
นางสุพัตรา สิงห์แสง
ครูชำนาญการ
ค.บ.คหกรรมศาสตร์
นางอภิรดี สนธยามาลย์
ครูชำนาญการ
ศศ.ม.คหกรรมศาสตร์ศึกษา
นางไฉไล เมืองพระฝาง
ครูชำนาญการ
ค.บ.การประถมศึกษา
นายจิรวัฒน์ รัตนเทพบัญชากุล
ครู
ค.บ.วิทยาศาสตร์
นายชลอ สิงห์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เกษตรกรรม
นายชาธิปย์ เพียรดี
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ
นายประดิษฐ์ มีตราสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.เกษตรศาสตร์
นายภูลิขิต ประทีปคีรี
ครูชำนาญการ
กศ.บ.บริหารการศึกษา
นายอภัย รัชตวิบูลย์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.สังคมศึกษา
นายแสนศักดิ์ วาสนาวาณิช
ครูชำนาญการ
ค.บ.ศิลปศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ทิศพรม
ครู
คบ.ปฐมวัย
นางดวงลักษณ์ เพ็ญธิสาร
ครูชำนาญการ
กศ.ม. ภาษาไทย
นางสาวกันทิมา จันลา
พนักงานราชการ
นายสุวัฒน์ ยอดโต
เจ้าหน้าที่ธุการ