ประวัติ

โรงเรียนบ้านป่าบง ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2500 โดยคำสั่งของนายอำเภอหล่มสักได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ราษฏรและคณะครูร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมา ในบริเวณที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบัน เปิดทำการสอน 3 ระดับ
1. ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.3 ขวบ- อ.2)
2. ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)
สีประจำโรงเรียน เหลือง - แดง
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ใฝ่ในงานอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “รักการออม”

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนบ้านป่าบงมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คำขวัญ

“การศึกษาดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4. ดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพ
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ร้อยละ 90
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นร่วมพัฒนา
การศึกษา
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี

อักษรย่อ

ป.บ.

ปรัชญา

“การศึกษาคือชีวิต”