บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายทนงศักดิ์ แสนลี
ครู
นางสาวกฤติยา ยงดี
ครู
นางสังวาล ใหม่สวัสดิ์
ครู
นางน้อย ธรรมเนียม
ครู
นางยุพิน สีมาก
ครู
นางชนตระการ ลีลา
ครู
นางดารณี โพธิ์อ่อน
ครู
นางรัตนากร สายคำทอน
ครู
นางไพรวรรณ อุปโคตร
ครู
นางประภาพร พรมเสน
ครู
นางพจนารถ วรรณวิมลกุล
ครู
นายอนุวรรตน์ บัวเรือง
[email protected]
ครู
ปริญญาตรีวิชาเอกวิทยาศาตร์ทั่วไป (คบ.) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาตรีวิชาเอกคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาโทรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นางปิยะนุช จันทร์เพชร
ครู
นางนภาพร ไกรสน
ครู