ประวัติ

สถาบัน Smart Kids หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ปัญญาจารย์ เริ่มเปิดสอนพิเศษแก่เยาวชนในชุมชนหมู่บ้านรินทร์สวัสดิ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเริ่มต้นจากนักเรียนเพียง 2 คน ที่คุณแม่นำมาฝากให้เรียน ต่อมาได้มีคุณพ่อ คุณแม่อีกหลายครอบครัวได้นำบุตรหลานมาสมัครเรียน และได้ขยายวงกว้างแบบปากต่อปาก จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

สถาบัน Smart Kids มุ่งดูแล และสั่งสอน ให้ผู้เรียนทุกคน เป็นเด็กที่ฉลาด และมีความกล้าแสดงออก

คำขวัญ

เสริมสร้างปัญญา พัฒนาทักษะวิชาการ มุ่งมั่นคุณภาพเยาวชน

พันธกิจ

สอนพิเศษ ติวเพิ่มเกรด ฝึกทักษะเด็ก ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมาย

เด็กที่เรียนกับสถาบันของเราทุกคนต้องเป็นเด็กที่ฉลาดสามารถสอบแข่งขันได้ในระดับต้น ๆ และมีความกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูก และเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

อักษรย่อ

S.K.

ปรัชญา

เสริมสร้างปัญญา พัฒนาทักษะวิชาการ มุ่งมั่นคุณภาพเยาวชน