ประวัติ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
**ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
**เขตพื้นที่บริการมี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 , 8 ตำบลทรายมูล และ
หมู่ที่ 1 ตำบลบางปลากด

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน ใช้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนางานในอาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

พันธกิจ

1. สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
2. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้นอกและในสถานศึกษา โดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
4. จัดภูมิทัศน์อาคารเรียน อาคารประกอบให้เป็นระเบียบสวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
6. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
8. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

เป้าหมาย

1. หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการปรับปรุง พัฒนา และนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีความเหมาะสมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
4. ครู และบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ความสามารถและสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้ความสนับสนุนทรัพยากร และความร่วมมือในการจัดการศึกษา

อักษรย่อ

ท.พ.