บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางวรวรรณ สุริย์ฉาย
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ขจร
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยพร นิลกล่ำ
ครูอัตราจ้าง
นายสุชาติ แสงทวีป
พนักงานบริการ
นางสาวสุปราณี รัตนคูศิริ
ครูผู้ช่วย
นายปราบดา มาประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
นางปรียานุช นิมิตรมาลา
ครู คศ.1
นางสาวสิริอนงค์ อุสาพรหม
ครูผู้ช่วย
นางสาวอมรรัตน์ โง่นเขาแดง
ครูอัตราจ้าง
นางสาววราภรณ์ วันดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
นายคมศักดิ์ หวานขม
ครู คศ.1