ประวัติ

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2482 โดยมีพระอุปัชฌาย์เคล้า พุทธรักขิโตเจ้าคณะหมวด อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เป็นประธานในพิธี มีนายเคล้า แก้วสลับสี อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม และนายทวี สุวรรณรัศมี อดีตครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งในครั้งนั้น ใช้ชื่อโรงเรียนว่า " โรงเรียนประชาบาลตำบลพิจิตร 2 " มีนักเรียนประมาณ 50 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อาศัยศาลาวัดหน้าสำนักสงฆ์บ้านพลีควายเป็นสถานที่เรียน

วิสัยทัศน์

สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานเอกลักษณ์ไทย ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมเทคโนโลยี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน

คำขวัญ

สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ อนามัย ดนตรี- นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ และนันทนาการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน

เป้าหมาย

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพด้านโภชนาการ อนามัย มีสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ และศิลปะอยู่ในระดับดี
2. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามแนววิถีพุทธและเอกลักษณ์ไทยอยู่ในระดับดี
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบอยู่ในระดับ ดี
4. นักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2547 ร้อยละ 2
6. นักเรียนผ่านการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 80
7. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับ ดี
8. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา
9. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน

อักษรย่อ

ว.ป.พ.