บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางกนกภรณ์ เพชรสกุล
ครู คศ.3 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คบ. เอกสังคมศึกษา
นางลักษณา แก้วชื่น
ครู คศ.2 ฝ่ายอาหารกลางวัน
นางสุปราณี ณ สุวรรณ
[email protected]
ครู คศ.2 ฝ่ายธุรการ
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย
นางอรพินท์ อินนุกูล
ครู คศ.2 ฝ่ายการเงิน
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
นางประล้อม สังขวรรโณ
ครู คศ.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางศรีวดี สกูลหรัง
ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ช่วยราชการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
นางสุวรรณ เพ็ชรสลับศรี
ครู โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ช่วยราชการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์