ประวัติ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2462 ผู้ก่อตั้งคือขุนบริคุตคามเขต

วิสัยทัศน์

เร่งพัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้คุ่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูมีมนุษยสัมพันธ์กับชุมชน และจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเิพียง

คำขวัญ

ความรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ

พัฒนานักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย

นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

อักษรย่อ

น.ว.ส.