ประวัติ

โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๓ เดิมชื่อ โรงเรียนวัดนาใหญ่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแบบนายอำเภอจัดตั้ง อาศัยศาลาการเปรียญวัดนาใหญ่เป็นสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมูล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนายดีกุฏสงฆ์ เป็นครูใหญ่สอนเพียงคนเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ทางราชการได้แต่งตั้งครูมาเพิ่มและได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังจากนั้นได้สับเปลี่ยนผู้บริหารและครูมาโดยลำดับ
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ นายสงวน ศรีอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ได้ร่วมกับประชาชนเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑ ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ ป.๒ พิเศษ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ในพื้นที่โรงเรียนในปัจจุบันจำนวน ๑๓ ไร่ ๓๓ ตารางวา ทั้งนี้โดยใช้งบประมาณจากชาวบ้านและงบประมาณสมทบจากต้นสังกัดเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้ย้าย
ที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดนาใหญ่มาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการสร้างบ้านพักครูหลังที่ ๑ แบบองค์การฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๓๓ นายคล้าย ทนสูงเนิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ ได้สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม คือ
พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒ แบบองค์การฯ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท และสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ ป.๑ ฉ. งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างบ้านพักครูหลังที่ ๓ แบบองค์การฯ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และถังซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ งบประมาณจาก กสช. ๒๒,๘๓๘ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การฯ งบ ๑๙๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๖ ที่ ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ นางจิตจา ที่หนองสังข์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ -ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามลำดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้งบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ (โครงการอีสานเขียว) ๓๕,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้งบประมาณสร้างถึงน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ จากต้นสังกัด ๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระครูชนิต ชินุตตโม เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ สนับสนุนงบประมาณในการทาสีตีฝ้า อาคารเรียนทั้ง ๒ หลัง เป็นเงิน ๒๙,๖๖๐ บาท และนำชาวบ้าน ผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโต๊ะอาหารให้กับนักเรียน จำนวน ๒๓ ชุด เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันปฏิรูปกาศึกษาประชาร่วมใจ ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ ๔๒,๕๘๗ บาท จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ได้งบประมาณ ๔๒,๕๘๗ บาท จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ได้งบประมาณสร้างรั้ว คสล. ยาว ๑๖๔.๕๐ เมตร ตามโครงการพัฒนาพิเศษของ ส.ส. จำนวน ๑๐๐,๕๐๐ บาทและงบประมาณสมทบจากชุมชน โดยการนำของพระครูอุดมบุญเขต เจ้าคณะตำบลนากลาง ร่วมบริจาคสร้างรั้วเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณราชการในการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ๘๗,๖๕๐ บาท งบประมาณจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ ๔๘,๘๘๔ บาท จัดทำห้องวิทยาศาสตร์ ๓๙,๙๗๙ บาท ได้รับงบประมาณสร้างรั้ว คสล.ตามโครงการพัฒนาพิเษของ ส.ส. (๒ โครงการ) ยาว ๑๐๒ เมตร จำนวน ๑๓๘,๔๐๐ บาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากตันสังกัดสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.๓๐ พิเศษ งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอำเภอสูงเนิน สีคิ้ว และปากช่อง ในปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตามความต้องการจำเป็น ได้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑๖,๘๐๘ บาท
พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมาโดยลำดับ เช่น ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายไฟและอุปกรณ์) จาก สพ.นม. เขต ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จำนวน ๙,๖๐๐ บาท และได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน(พื้นอาคาร)อีกครังในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน ร่วมกับชุมชนได้มาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดสร้างสนามเปตอบให้กับโรงเรียน รวมงบประมาณ ๔๑,๔๐๕ บาท ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน(ฝ้าเพดานและซ่อมหลังคา) ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จาก สพท.นม.เขต ๔ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เป็น "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔"
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล./๓๐ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ ๕,๗๐๗,๔๐๐ บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และงบแปรญัตติในการสร้างส้วมแบบ สพฐ.๔ งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท
โรงเรียนได้มุ่งเน้นการปฏิบติงานโดยยึดหลัก "บ้าน วัด โรงเรียน" ตลอดจนการประสานสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนและอื่น ๆ ในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ให้บริการและร่วมมือกับชุมชนมาโดยตลอด จนทำให้โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ชุมชนพึงพอใจจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

"โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ นำเทคโนโลยีสู่ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร ครูจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในปี ๒๕๕๖"

คำขวัญ

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร
๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ศึกษามากขึ้น

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. ผู้เรยนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๓. ผู้เรียนมีผลสัม่ฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร
๔. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวิธีการสอนที่หลากหลาย วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๕. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

อักษรย่อ

นญ.